Biblioteca
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIBLIOTECILOR SCOLARE SI A CENTRELOR DE DOCUMENTARE SI INFORMARE

CUPRINS:

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA A. CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (CDI)

Capitolul A.I. RESURSE MATERIALE

Capitolul A.II. RESURSE UMANE

Capitolul A.III. RESURSE FINANCIARE

Capitolul A.IV. ACTIVITATEA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

Capitolul A.V. EVALUARE CDI

Sectiunea B. BIBLIOTECILE ŞCOLARE

Capitolul I. RESURSE MATERIALE

Capitolul II. RESURSE UMANE

Capitolul III. RESURSE FINANCIARE

Capitolul IV. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ŞCOLARE

Capitolul V. EVALUARE

DISPOZITII FINALE

 

Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul regulament este elaborat conform articolelor 70, 242, 247, 249, 250 şi 262 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Art.2. În unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează structuri info-documentare: centre de documentare şi informare sau biblioteci şcolare. La nivelul unei unităţii de învăţământ nu pot fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri info-documentare.

Art.3. (1) Bibliotecile şcolare, respectiv centrele de documentare şi informare din unităţile de învăţământ deservesc, pe niveluri de competenţă, beneficiarii educaţiei: elevii, cadrele didactice şi comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional şi al învăţării pe tot parcursul vieţii.

(2) Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare, în conformitate cu funcţiile specifice, susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare şi documentare a tuturor beneficiarilor.

Art.4. (1) La nivelul unităţii de învăţământ se elaborează politica documentară, integrată în politica educaţională.

(2) Politica documentară reprezintă un sistem de valori şi acţiuni în domeniul informării şi documentării vizând cele patru domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii şi dezvoltare comunitară.

(3) Politica documentară cuprinde, la nivelul unităţii de învăţământ, elemente privind politica de constituire a colecţiilor, o politică de achiziţii a resurselor info-documentare în vederea dezvoltării colecţiilor, completării şi actualizării fondului documentar în raport cu nevoile de informare şi formare a utilizatorilor, o politică de gestionare, organizare şi punere la dispoziţie a informaţiei şi a fondului documentar, de asigurare a accesului liber la informaţie, o politică de formare în domeniul info-documentar prin intermediul acţiunilor pedagogice, culturale şi a parteneriatelor, de realizare şi promovare a educaţiei pentru informaţie si a unei culturi a informatiei, de identificare a nevoilor utilizatorilor în materie de informaţie, o politică de promovare şi comunicare asupra acţiunilor în domeniul info-documentar, o politică de evaluare a demersului şi a competenţelor utilizatorilor în domeniul info-documentar.

(4) In documentele de proiectare managerială a unităţilor de învăţământ vor fi cuprinse ţinte, opţiuni strategice şi obiective specifice domeniului informării şi documentării realizate prin planuri operaţionale, corelate cu politica documentară a şcolii.

Art.5. Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare asigură accesul la resursele Platformei Şcolare de e-learning şi Bibliotecii Şcolare Virtuale. Art.6. Regulamentul de ordine interioară al unităţilor de învăţământ include prevederi specifice organizării şi funcţionării bibliotecii şcolare, respectiv a centrului de documentare şi informare. Inapoi la Cuprins

SECŢIUNEA A. CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (CDI)

Art.7. Centrul de documentare şi informare este o structura info-documentara modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, comunicare, informare şi de exploatare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

Art.8. (1) CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actualizat, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor şi specificului unităţii de învăţământ, mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării activităţilor specifice, precum şi personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării. CDI deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ şi este parte integrantă a unităţii de învăţământ.

(2) CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice si sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie si servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale.

(3) Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea structurilor info-documentare existente la nivelul unităţii de învăţământ, diversificarea serviciilor specifice şi a resurselor documentare, întărirea rolului pedagogic a personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de activitate şcolară şi extraşcolară, favorizarea accesului la documentaţie actuală a tuturor utilizatorilor şi la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării.

(4) CDI se organizează unitar pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine, preia şi integrează fondul documentar al bibliotecii şcolare.

Art.9. Misiunea centrului de documentare şi informare este de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a participa la asigurarea egalităţii de şanse privind accesul la informaţie şi documentaţie actuală a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale, nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul info-documentar, de a promova inovaţia didactică, de a participa la dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor, de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului.

Art.10. CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică, de orientare şcolară şi profesională, de comunicare, tehnică, recreativă.

Art.11. (1) Centrele de documentare şi informare pot fi înfiinţate în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul preuniversitar de stat sau particular.

(2) Centrele de documentare şi informare sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către Casele Corpului Didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară.

(3) Centrele de documentare şi Informare se înfiinţează prin decizie a directorului Casei Corpului Didactic, în învăţământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general.

(4) Criteriile de eligibilitate stabilite pentru înfiinţarea unui CDI: unitate din învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau SAM) cu personalitate juridică, de stat sau particulară, din mediul rural sau urban, existenţa unui spaţiu în incinta unităţii de învăţământ în care poate fi amenajat CDI, cu respectarea standardelor recomandate cu privire la suprafaţă şi la capacitatea de primire, deschidere şi implicare din partea conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice, respectiv susţinere din partea consiliului local;

(5) Casa Corpului Didactic informează periodic MECTS cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean.

(6) Casa Corpului Didactic organizează atât stagii tematice adresate directorilor unităţilor de învăţământ care solicită înfiinţarea unui CDI şi responsabililor CDI, care vizează sprijinirea unităţilor de învăţământ în elaborarea proiectului de amenajare a centrului de documentare şi informare în conformitate cu standardele de amenajare, cât şi stagii de formare continuă privind organizarea, funcţionarea, animarea şi exploatarea CDI adresate profesorilor documentarişti, dar şi cadrelor didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ cu CDI funcţional.

(7) Parcurgerea stagiului iniţial de formare privind amenajarea şi funcţionarea CDI este obligatorie.

(8) Amenajarea şi dotarea centrului de documentare şi informare se face pe baza unui proiect de amenajare realizat de o echipă de proiect din unitatea de învăţământ sub coordonarea de directorului unităţii de învăţământ. Proiectul de amenajare este aprobat de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ şi este avizat de către directorul Casei Corpului Didactic. Decizia de înfiinţare a CDI va fi eliberată de Casa Corpului Didactic după validarea proiectului de amenajare.

(9) Reamenajarea sau schimbarea locaţiei centrului de documentare şi informare se realizează în baza unui proiect de reamenajare întocmit la nivelul unităţii de învăţământ, aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi avizat de directorul CCD. CDI înfiinţate în unităţile de învăţământ nu pot fi desfiinţate. Inapoi la Cuprins

Capitolul I. RESURSE MATERIALE

Art.12. În amenajarea şi dotarea centrului de documentare şi informare trebuie se ţine cont de specificul activităţilor derulate, de publicul căruia i se adresează (vârsta elevilor, nivel de studiu), de particularităţile şi specificul unităţii de învăţământ în care urmează să se înfiinţeze şi să funcţioneze. Art.13. (1) Spaţiul şi resursele CDI trebuie să asigure condiţiile necesare îndeplinirii funcţiilor sale şi derulării tuturor tipurilor de activităţi.

(2) In alocarea şi organizarea spaţiului pentru Centrul de Documentare şi Informare se recomandă respectarea următoarelor condiţii: a) suprafaţa alocată să fie de minimum 3 mp x 10% din numărul total al elevilor din unitatea de învăţământ; b) capacitatea de primire (numărul de locuri) să fie de min. 10% din numărul total al elevilor din unitatea de învăţământ.

(3) Spaţiul CDI să fie situat în unitatea de învăţământ, cu acces facil pentru elevi, recomandabil în zona centrală a unităţii de învăţământ;
Art.14.(1) Centrul de documentare şi informare este organizat modular şi asigură în interiorul său următoarele spaţii specifice: spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audio-video şi multimedia, spaţiul de documentare pedagogică/spaţiul pentru profesori, spaţiul lucrărilor documentare, spaţiul lucrărilor de ficţiune, spaţiul lecturii de destindere, spaţiul de lucru în echipă, spaţiul de lucru individual, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul de afişaj şi expoziţii, spaţiul pentru presă.

(2) Spaţiile centrului de documentare şi informare corespund funcţiilor acestuia şi nu vor fi strict delimitate prin construcţie.

(3) In funcţie de specificul şcolii, de numărul elevilor şi de spaţiul disponibil, pot fi amenajate şi alte spaţii în interiorul sau în exteriorul CDI: spaţiul de depozitare, de stocare, de arhivare etc.

Art.15. (1) Mobilierul din CDI trebuie să fie adaptat beneficiarilor, să fie modular, solid, modern şi practic, să respecte normele de securitate, să permită accesul liber la fondul documentar, precum şi reorganizarea spaţiului în funcţie de activităţi.

(2) In organizarea CDI se are în vedere asigurarea accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier si securitate adecvate. Înălţimea rafturilor se recomandă să fie de 1,60 m-1,80 m, pentru învăţământul secundar inferior şi secundar superior, 1,50 m pentru învăţământul primar şi 1,30 pentru învăţământul preşcolar.

Art.16. Echipamentele şi aparatura achiziţionată pentru CDI vor permite exploatarea resurselor puse la dispoziţia utilizatorilor în cadrul CDI.

Art.17. (1) In spaţiul CDI va fi pus la dispoziţie fondul activ de publicaţii.

(2) Pentru evitarea supraîncărcării, se va utiliza spaţiul de depozitare pentru documentele mai puţin solicitate.

(3) Constituirea, completarea şi actualizarea fondului documentar se realizează în funcţie de următoarele criterii: a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează CDI; b) obiectivele şi activităţile propuse în documentele de planificare ale CDI; c) nevoile de informare şi documentare ale beneficiarilor; d) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală şi a listelor bibliografice din manualele utilizate; se va urmări constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile si subdiviziunile CZU (clasificarea zecimala universala) e) componenţa fondului sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numărului de exemplare din fiecare titlu;

(4) Fondul documentar al CDI va fi în limba română, în limbile minorităţilor naţionale, dacă sunt şcolarizaţi elevi aparţinând unei minorităţi naţionale, în limbile de circulaţie internaţională predate în unitatea de învăţământ respectivă, dar şi, în funcţie de solicitările beneficiarilor şi nevoilor identificate, în alte limbi străine.

Art.18. Fondul documentar şi serviciile oferite de centrele de documentare şi informare vor fi permanent actualizate pentru a permite o mai bună adaptare la nevoile de informare şi formare a utilizatorilor în domeniul info-documentar, respectiv pentru participare continuă la dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor.

Art.19. Baza materială a centrelor de documentare şi informare este asigurată de comunitatea locală, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de alte instituţii centrale sau locale, prin inspectoratele şcolare sau direct prin unităţile de învăţământ în cadrul cărora funcţionează. Inapoi la Cuprins

Capitolul II. RESURSE UMANE

Art.20. In CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, art. 262 lit. g, coroborat cu art. 247 lit. m.

Art.21. Angajarea şi încadrarea pe post a profesorilor documentarişti se realizează conform prevederilor metodologiei de mobilitate elaborată şi aprobată de MECTS.

Art.22. Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizează în conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor / catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar elaborată şi aprobată de către MECTS.

Art.23. Formarea continuă şi evoluţia în carieră a profesorului documentarist se realizează în conformitate cu art. 242 din Legea nr.1 /2011. Prevederi privind participarea la definitivarea în învăţământ şi susţinerea gradelor didactice sunt prezentate metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivarea în învăţământ, respectiv în metodologia pentru organizarea examenelor de susţinere a gradelor didactice, elaborate şi aprobate de MECTS.

Art.24. Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic se realizează de CCD care va desemna un responsabil la nivel judeţean. Activitatea de cerc pedagogic se va organiza în colaborare cu ISJ.

Art.25. Activitatea profesorului documentarist se desfăşoară pe parcursul a 40 de ore săptămânal, repartizate după cum urmează:

a) 18 ore - activităţi didactice cu elevii, individual sau în parteneriat cu cadrele didactice. Activităţile constau în iniţiere în cercetarea documentară, proiecte didactice, educative şi culturale, orientare şcolară şi profesională, activităţi de sprijin pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, animaţii lectură, animaţie culturală etc. Activităţile se vor desfăşura în timpul sau în afara programului şcolar al elevilor, cu clasa întreagă sau cu grupe de elevi.

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, pregătirea şi evaluarea materialelor şi activităţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperator în parteneriat cu cadrele didactice, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare – până la 12 ore.

c) activităţi de educaţie complementare procesului de învăţământ: asigurarea accesului liber la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activităţilor libere, mentorat, şcoală după şcoală, activităţi pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale, gestionarea CDI - minimum 10 ore. Art.26. (1) Personalul încadrat în CDI este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi va fi evaluat anual pe baza fişei de evaluare întocmită în baza fişei postului.

(2) Fişa postului şi fişa de evaluare sunt întocmite în baza fişei cadru a postului şi fişei cadru de evaluare a profesorului documentarist aprobate de MECTS, particularizate la specificul activităţii din unitatea de învăţământ.

Art.27. (1) Intr-un centru de documentare şi informare pot exista, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar.

(2) In aceasta situaţie, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de către profesorul documentarist şi bibliotecar, repartizarea sarcinilor se realizează prin fişa individuală a postului. Domeniile de competenţă din fişa cadru a postului de profesor documentarist, precum şi responsabilităţile menţionate în prezentul regulament vor fi îndeplinite.

Art.28. (1) Domeniile de competenţă ale profesorului documentarist sunt proiectarea, planificarea, organizarea şi realizarea activităţii CDI, formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI şi a rezultatelor elevilor, managementul clasei de elevi, dezvoltarea de parteneriate, comunicarea şi gestionarea CDI, managementul carierei al dezvoltării profesionale, contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ.

(2) Misiunile profesorului documentarist sunt: misiunea pedagogica, cea culturală, de comunicare şi de gestionare fiind direct corelate cu funcţiile CDI.

(3) Detalierea domeniilor de competenţă şi atribuţiile profesorului documentarist se realizează prin fişa cadru a postului a profesorului documentarist elaborată şi aprobată de MECTS;

Art.29. (1) Casa Corpului Didactic coordonează metodologic activitatea CDI şi a profesorilor documentarişti prin profesorii metodişti din CCD şi formatorii naţionali din proiectul „Educaţie pentru informaţie”.

(2) Dezvoltarea reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI se realizează de către CCD;

(3) Evaluarea profesorilor documentarişti se realizează de către directorul unităţii de învăţământ şi de către ISJ, prin inspectorul de specialitate, metodişti şi formatorii naţionali din proiectul „Educaţie pentru informaţie”.

Art.30. Personalul didactic încadrat în CDI beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare. Inapoi la Cuprins

Capitolul III. RESURSE FINANCIARE

Art.31. (1) Parte integrantă a unităţii de învăţământ, CDI beneficiază de toate tipurile de finanţare conform prevederilor legale.

(2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări, din partea unor ONG-uri, asociaţii, fundaţii, societăţi sau a unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 32. (1) Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ va aproba un buget de amenajare/ reamenajare în baza proiectului de amenajare/reamenajare al CDI, cât şi bugetul anual de funcţionare al CDI.

(2) Se alocă centrului de documentare si informare, prin execuţia bugetară a fiecărui an un fond de funcţionare, de dezvoltare şi actualizare a fondului de publicaţii, de completare a dotărilor cu echipamente şi mobilier. Inapoi la Cuprins

Capitolul IV. ACTIVITATEA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

Art.33. În CDI se pot iniţia, organiza şi desfăşura următoarele categorii de activităţi:

a) pedagogice: prezentarea CDI şi a organizării sale specifice, iniţierea elevilor în cercetarea documentară, formarea competenţelor din domeniul info-documentar prin CDŞ/CDL, activităţi şcolare, proiecte disciplinare şi inter/trans disciplinare, activităţi educative pentru dezvoltarea si consolidarea competenţelor dobândite, de dezvoltare a competentelor cheie ale elevilor, învăţare remedială de tip „şcoala de după şcoală”, activităţi pentru copii şi tineri capabili de performanţă, orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, activităţi privind integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării (TIC) în activitatea didactică, parteneriate educative şi activităţi extraşcolare, utilizarea Platformei Şcolare de e-learning, a Bibliotecii Şcolare Virtuale.

b) culturale: animaţii de lectură, lectura imaginii, activităţi audio-video şi mass-media, expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, activităţi prilejuite de diverse evenimente, activităţi recreative, ateliere de creaţie, de valorizare a patrimoniului şi a potenţialului cultural, parteneriate, schimburi culturale etc.;

c) comunicare: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni sau externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi locală, participarea la promovarea şi diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei, participarea la promovarea activităţilor CDI si a imaginii scolii etc;

d) gestionare: gestionarea spaţiului, a funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor), a resurselor materiale (mobilier, materiale şi echipamente), a fondului documentar, a formării profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor planificate; Art.34. Activităţile în CDI vor fi realizate de către profesorul documentarist în parteneriat cu cadrele didactice din unitatea de învăţământ sau împreună cu partenerii externi, respectiv individual.

Art.35. (1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI, respectiv desfăşurarea activităţilor în CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim neprogramat/liber, pe baza unui orar propus de profesorul documentarist/bibliotecar, aprobat de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor.

(2) Se asigură accesul beneficiarilor în CDI atât în timpul programului şcolar, cât şi în afara acestuia;

(3) Utilizarea programată a CDI presupune participarea beneficiarilor la activităţi iniţial programate. Acestea se realizează pentru un grup/clasă de elevi de către profesorul documentarist individual sau în parteneriat cu alte cadre didactice/parteneri externi.

(4) Utilizarea programată presupune:

a) activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice, realizate de către profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea de învăţământ, respectiv în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;

b) activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice - disciplinare, inter/transdisciplinare, activităţi pedagogice, activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţare, lectură, animaţii legate de mass-media, de presă, animaţii audio-video, activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de către profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu echipa pedagogică/parteneri externi;

(5) Utilizarea neprogramată/libera presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor, în prezenta profesorului documentarist, în vederea realizării de către aceştia a unor activităţi care nu necesită o programare anticipată. Utilizarea neprogramata/liberă presupune: activitate de informare, documentare, cercetare realizată individual sau în grupuri mici în interes şcolar, profesional sau personal, asistentă individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor, activităţi de lectură, de consultare a fondului de publicaţii al CDI şi a resurselor documentare on-line în scopuri educative, întocmirea şi redactarea unor proiecte, activităţi ludice, de petrecere a timpului liber realizate în scop educativ etc. Utilizarea neprogramată a CDI se realizează de către elevi şi de cadrele didactice, de obicei, în afara programului şcolar. Timpul alocat activităţilor neprogramate în CDI este de minimum 10 ore/săptămână.

Art.36. (1) Activitatea CDI se desfăşoară pe baza proiect anual de activitate şi a unui plan semestrial de activităţi, structurate pe 4 domenii de competenţă, respectiv a proiectelor de activitate, care vor cuprinde activităţi pentru operaţionalizarea priorităţilor definite în documentele de proiectare managerială proiect de dezvoltare instituţională (PDI) şi planurile manageriale. Acestea vor cuprinde întreaga activitate desfăşurată de profesorul documentarist.

(2) Activitatea în CDI cuprinde acţiuni corespunzătoare misiunilor profesorului documentarist: pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestiune.

(3) Structura generală a proiectului anual de activitate este prezentată în Anexa a prezentului regulament.

(4) Planului semestrial de activitate CDI cuprinde: obiectivele parţiale derivate din obiectivele anuale, respectiv activităţile (secvenţe, cursuri, proiecte, animaţii etc.), obiectiv, responsabil, parteneri, data/perioada, evaluarea - mijloace şi itemi.

(5) Planul semestrial de activitate va fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de activităţile dezvoltate, activităţile din programele şcolare desfăşurate în CDI, disponibilitatea cadrelor didactice, de condiţiile de umane şi materiale disponibile, de noi oportunităţi.

(6) Documentele de proiectare şi planificare a activităţii CDI vor cuprinde activităţi propuse de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unităţii de învăţământ sau alţi parteneri. Activităţile propuse vor respecta criteriile generale ale definirii activităţilor în CDI şi obiectivele anuale stabilite.

(7) Profesorul documentarist va realiza şi prezenta la sfârşitul anului şcolar un raport de anual de activitate.

Art. 37. Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu partenerii din interiorul sau din exteriorul unităţii de învăţământ. Parteneriatele externe angajate vor fi supuse aprobării conducerii unităţii de învăţământ. Profesorul documentarist planifica, organizează şi desfăşoară, în colaborare cu aceştia, activităţi care răspund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în proiectul anual de activitate şi în planurile semestriale.

Art. 38. (1) Prin activitatea desfăşurată în CDI se urmăreşte dezvoltarea competenţelor info-documentare ale elevilor prin activităţi directe de exploatare a fondului documentar al CDI.

(2) In calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigură, în colaborare cu echipa pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare. Activităţile organizate in acest sens vor viza dobândirea, de către elevi a autonomiei in învăţare şi dezvoltării spiritului critic, prin dezvoltarea progresivă a capacitaţii de a se orienta în CDI, de a cunoaşte diferitele tipuri de surse şi resurse documentare, de a utiliza instrumente tradiţionale şi informatizate de căutare a informaţiei, de dezvolta competente de căutare, selectare, prelucrare, organizare şi comunicare a informaţiilor, respectiv de autoevaluare şi evaluare a demersului şi a rezultatului cercetării.

(3) Activităţile de iniţiere a elevilor in domeniul cercetării documentare se organizează în cadrul unor cursuri distincte desfăşurate de către profesorul documentarist (CDS) sau în cadrul unor secvenţe pedagogice, cursuri sau proiecte (inter/trans) disciplinare desfăşurate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice. Predarea conţinuturilor care presupun lucru cu resurse autentice se vor realiza în CDI.

(4) Directorul unităţii de învăţământ şi responsabilii comisiilor metodice vor susţine şi vor încuraja demersul cadrelor didactice de desfăşurare a unor activităţi şcolare şi extraşcolare care presupun utilizarea resurselor CDI, abordări transdisciplinare a conţinuturilor, respectiv şi colaborarea între cadrele didactice şi profesorul documentarist.

Art.39. Activitatea CDI se desfăşoară în baza unui orar de funcţionare şi a unui regulament de funcţionare internă elaborate de profesorul documentarist şi validate de conducerea unităţii de învăţământ;

Art.40.(1) Gestionarea şi comunicarea fondului documentar constă în realizarea următoarelor categorii de activităţi: dezvoltarea colecţiilor (achiziţia, selecţia, deselecţia), prelucrarea documentelor: evidenta (evidenta primară a documentelor – globală şi individuală), catalogare, clasificare şi indexare, respectiv informatizarea fondului;

(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând Clasificarea Zecimală Universală, indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ;

(3) Toate operaţiunile cu privire la fondul documentar al CDI se derulează în sistem informatizat, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. Pe termen mediu se va avea în vedere informatizarea fondului documentar existent la nivelul unităţii de învăţământ.

(4) Pentru facilitarea accesului la resursele documentare pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul documentelor audio-vizuale, catalogul lucrărilor de referinţă, liste de noutăţi etc.

(5) Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în CDI şi prin împrumut la domiciliu conform reglementarilor în vigoare.

(6) Activitatea organizată în centrele de documentare şi informare este parte a activităţii şcolare şi extraşcolare desfăşurată la nivelul unităţii de învăţământ. Inapoi la Cuprins

Capitolul V. EVALUARE CDI

Art.41. Evaluarea CDI şi a politicii documentare a unităţii de învăţământ poate fi internă (efectuată sau solicitată de conducerea de învăţământ) sau externă (solicitată sau efectuată de o instituţie abilitată în acest sens) fiind realizată pe baza unor fişe de evaluare elaborate în concordanţă cu HG 1534/2008 şi OUG nr. 75/2005 aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare privind asigurarea calităţii în educaţie, respectiv cu raportarea la standardele de amenajare, dotare, organizare şi funcţionare a CDI. Inapoi la Cuprins

Sectiunea B. BIBLIOTECILE ŞCOLARE

Art.42. Biblioteca şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.

Art.43. Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau particulare, în consorţii şcolare, la propunerea directorului unităţii de învăţământ/consorţiului, cu avizul Consiliului de Administraţie, şi nu poate fi desfiinţată, ci doar reorganizată sau integrată în centrul de documentare şi informare. Pe termen mediu bibliotecile şcolare vor fi transformate în centre de documentare si informare; In unităţile de învăţământ fără personalitate juridică pot fi organizate structuri info-documentare complementare bibliotecilor şcolare sau centrelor de documentare si informare în vederea asigurării accesului la informaţie a elevilor;

Art.44. Biblioteca şcolară se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ în care funcţionează, respectând normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în vigoare;

Art.45. Biblioteca şcolară oferă resurse pedagogice informaţionale: carte, presă, CD, DVD necesare elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodică. Art.46. Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii şi profiluri de învăţământ.

Art.47. Biblioteca şcolară, in conformitate cu funcţiile şi misiunile sale, răspunde nevoilor de documentare şi informare a beneficiarilor.

Art.48. Bibliotecile şcolare sunt coordonate metodologic de către Casa Corpului Didactic la nivel judeţean, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art.49. Misiunea bibliotecii şcolare este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul intructiv-educativ, a participa la dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor. Inapoi la Cuprins

Capitolul I. RESURSE MATERIALE

Art.50. Bibliotecii şcolare i se asigură o locaţie corespunzătoare organizării, tezaurizării, conservării colecţiilor şi accesului beneficiarilor.

Art.51. La constituirea unei biblioteci şcolare se asigură de regulă două încăperi alăturate care să deservească depozitarea suporturilor informaţionale şi o sală de lectură.

Art.52. (1) Dotarea unei biblioteci şcolare trebuie să fie de minimum 3 volume /elev, urmând ca raportul de 10 volume /elev să fie atins progresiv în cel mult 5 ani.

(2) Fondul de publicaţii al bibliotecii şcolare va fi în limba română, în limbile minorităţilor, dacă la nivelul unităţii de învăţământ se organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, respectiv în limbile de circulaţie internaţională predate la nivelul unităţii de învăţământ şi, în funcţie de solicitările beneficiarilor, în alte limbi de circulaţie internaţională.

Art.53. Biblioteca şcolară include: spaţiul de primire, spaţiul bibliotecarului, spaţiul de informare şi documentare, spaţiul de lectură şi depozitul de carte.

Art.54. În biblioteca şcolară se va utiliza mobilier modular, solid şi practic, adaptat beneficiarilor. Art.55. Biblioteca şcolară asigură accesul la fondul documentar pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal.

Art.56. În biblioteca şcolară se pune la dispoziţia beneficiarilor fondul activ de publicaţii, iar documentele mai puţin solicitate vor fi organizate în spaţiul de depozitare.

Art.57. Constituirea, completarea şi organizarea fondului documentar se realizează în funcţie de următoarele criterii:

a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ;

b) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală;

c) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, pe baza studiului de marketing efectuat de bibliotecarul şcolar si in baza obiectivelor unităţii de învăţământ;

d) activităţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii şcolare;

Art.58. Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la domiciliu.

Art.59. Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor distruse şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002. Inapoi la Cuprins

Capitolul II. RESURSE UMANE

Art.60. (1) În bibliotecile şcolare sunt încadraţi bibliotecari şcolari.

(2) Bibliotecarul şcolar este personal didactic auxiliar conform art. 249 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.

Art.61. Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice auxiliare de bibliotecar şcolar sunt cele prevăzute de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, art. 250, lit. a).

Art.62. Norma de muncă a bibliotecarului şcolar este de 40 de ore săptămânal.

Art.63. Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt:

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit nomelor legale;

b) asigură funcţionarea CDI; elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul acesteia şi regulile PSI;

c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;

d) ţine evidenţa a fondului de publicaţii;

e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psiho-pedagogice şi de vârstă ale elevilor;

h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ.

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor;

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ; Ele se stabilesc prin fişa postului aprobată de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Art.64. (1) Formarea continuă a bibliotecarului şcolar se realizează prin:

a) participarea la activităţi de informare, documentare, metodice, organizate şi coordonate de CCD;

b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de ABR sau alte organizaţii abilitate;

c) participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului organizate de CCD, de MECTS şi alţi furnizori acreditaţi de MECTS, urmărind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera profesională.

(2) Formarea continuă a bibliotecarilor şcolari este un drept şi o obligaţie. In promovarea bibliotecarilor se va ţine cont de participarea la cursuri de formare continuă;

Art.65. Personalul încadrat în biblioteca şcolară beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.

Art.66. Bibliotecarul şcolar va fi informat despre deciziile Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie, cu privire la aspecte care implică activitatea bibliotecii şcolare.

Art.67. Bibliotecarul şcolar este subordonat directorului şi directorului adjunct al unităţii de învăţământ, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu privire la buna organizare şi funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare in realizare obiectivelor stabilite la nivel instituţional;

Art.68. Evaluarea activităţii bibliotecarului şcolar se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, a descriptorilor de calitate din fişei postului/evaluare realizată prin respectarea fişei cadru da prostului şi fişei cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de MECTS.

Art.69. Îndrumarea şi controlul bibliotecarului şcolar se face de către directorul unităţii de învăţământ, respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul ISJ. Inapoi la Cuprins

Capitolul III. RESURSE FINANCIARE

Art.70. (1) Biblioteca şcolară, ca parte integrantă a unităţii de învăţământ, beneficiază de finanţare conform legii.

(2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări din partea unor ONG-uri, asociaţii, fundaţii, societăţi sau unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.71. Se alocă bibliotecilor şcolare, prin execuţia bugetară a fiecărui an un fond de funcţionare, dezvoltare şi actualizare a fondului de publicaţii. Inapoi la Cuprins

Capitolul IV. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ŞCOLARE

Art.72. Biblioteca şcolară achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu caracter enciclopedic.

Art.73. Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare (Legea 334/2002), cu prelucrare în sistem informatizat acolo unde sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel:

a) dezvoltarea colecţiilor (achiziţia, selecţia, deselectia)

b) prelucrarea documentelor: evidenta (evidenta primară a documentelor – evidenţa globală prin completarea registrului de mişcare a fondurilor (RMF) şi individuală prin completarea registrului inventar (RI) şi analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni care fac parte din Patrimoniul Cultural Naţional Mobil), catalogare, clasificare si indexare.

c) informatizarea fondului

(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând Clasificarea Zecimală Universală, indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ;

Art.74. Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente, se realizează prin:

a) achiziţii de carte de la unităţile specializate;

b) abonamente la publicaţii periodice;

c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice;

e) împrumut interbibliotecar.

Art.75. Criterii pentru completarea colecţiilor:

a) profilul, nivelul şi specificul unităţii şcolare în care funcţionează biblioteca;

b) recomandările programelor şcolare la disciplinele studiate în şcoală, urmărindu-se constituirea unui fond de carte echilibrat;

c) componenţa fondului existent în bibliotecă atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului de exemplare din fiecare titlu;

d) cerinţele de informare si documentare ale cadrelor didactice, atât în probleme de pedagogie generală şi de metodica predării, cât şi probleme de specialitate ale disciplinelor predate.

Art.76. Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie.

Art.77. Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002, republicată în 2005.

Art.78. Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi prin împrumutul la domiciliu.

Art.79. Bibliotecarul şcolar organizează, împreună cu cadrele didactice, activităţi de pregătire a elevilor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii contribuind la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie.

Art.80. Bibliotecarul şcolar sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu.

Art.81. (1) Bibliotecarul şcolar iniţiază şi coordonează proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi de lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultură, unor evenimente, organizează expoziţii, târguri de carte, lansări de carte şi participă cu elevii la acţiuni culturale desfăşurate în comunitatea locală/naţională/ internaţională.

(2) Bibliotecarul şcolar promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin: alcătuirea de mape documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii, bloguri etc.

Art.82. Activitatea bibliotecii şcolare este cuprinsă în planul anual/semestrial de activitate, care cuprinde: obiectivele generale, obiective specifice, respectiv denumirea activităţilor, obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, data/perioada, evaluare - mijloace şi itemi. Acestea vor fi structurate structurate pe tipuri şi categorii. Inapoi la Cuprins

Capitolul V. EVALUARE

Art.83. Evaluarea bibliotecii şcolare se face pe baza unei fişei de evaluare realizată în concordanţă cu HG 1534/2008 şi OUG nr. 75/2005 aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare privind asigurarea calităţii în educaţie. Inapoi la Cuprins

DISPOZITII FINALE

Art.84. (1) Prezentul regulament se aplică tuturor CDI şi bibliotecilor din sistemul de învăţământ preuniversitar.

(2) Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI şi bibliotecilor şcolare, precum drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al fiecărui CDI, respectiv fiecărei biblioteci, aprobat de conducerea unităţii de învăţământ în care funcţionează.

(3) În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează biblioteci şcolare sau centre de documentare şi informare au obligaţia de a elabora Regulamentul de ordine interioară al bibliotecii sau al CDI. Inapoi la Cuprins